================================================== -->

ตาราง คะแนน ฟุตบอล บุนเดสเงินฟรี

ยาแรงคอร์รัปชันประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว โครงการประมูลงานมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้าน ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตด้วย เข้มระบบตรวจสอบภายในให้กำหนดบทลงโทษคนโกง ส่วนโครงการตั้งแต่ 1 พันล้านบาทให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมให้มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบอีกชั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศต่อต้านการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต รวม 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ มีการกำหนดนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม นอกจากนี้ ยังระบุให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยจะต้องห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดำเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อนระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบต้องกำหนดบทลงโทษคนโกง จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เอกสารแผ่นพับ นอกจากนี้ ต้องกำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำการทุจริต จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือพบการกระทำที่ส่อทุจริต กำหนดหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดำเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา สำหรับประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท) ออกประกาศกำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำรายงานข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) หมายความว่า ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ คปท การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ต้องเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เป็นต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้แจ้งข้อมูลโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการ คปท ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้จัดทำตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมตประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ พศ กับพวกทุจริตเงินทอนวัดใน จลำปาง แพร่ และลำพูน ว่า ปปชต้องดำเนินการตามหน้าที่ เพราะข้อกล่าวหาและคดีต่างๆ อยู่ในการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนกำกับดูแล พศ จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก โดยได้มีมาตรการกำหนดรายชื่อวัดมาล่วงหน้าในการของบประมาณ และให้ พศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ) คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ให้ทำงานกันใกล้ชิดมากขึ้น ยึดหลักสุจริต โปร่งใส ซึ่งตนกำชับมาตลอด เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น และถ้าดูผู้กระทำความผิดก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ แต่คนส่วนใหญ่ของ พศทำงานตามแนวทางที่มีธรรมาภิบาล ถ้าพบอีกก็ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ ด้านนายณพล ใบเงิน ทนายความข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด เปิดเผยภายหลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในการเข้าเยี่ยมนายพนม รวมทั้งข้าราชการระดับสูงที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด เช่น นายชยพล พงษ์สีดา, นายแก้ว ชิดตะขบ, นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตจรี, นายสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์ และนางพรเพ็ญ กิติธรางกูร ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าหลังได้เข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้บ้างแล้ว โดยทั้งหมดยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำผิดใดๆ ทุกการกระทำปฏิบัติไปตามหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณให้กับวัดต่างๆ และยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไป ทั้งนี้ จากการพูดคุยในเรื่องการต่อสู้คดีวันนี้คงไม่ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่คัดค้านการประกันตัวที่ศาลาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจะเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ในวันศุกร์ที่ 10 สคนี้ ที่เป็นวันเดียวกับที่ทั้งหมดจะต้องถูกนำตัวไปยื่นฝากขังในผลัดที่ 2 แต่ก็พบว่ามีบางคน เช่น นายพัฒนาที่อาจไม่พร้อมขอยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากไม่พร้อมเรื่องหลักทรัพย์ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กำหนดไว้ในคดีนี้ที่ 300,000-800,000 บาท ส่วนคนที่พร้อม เช่น นายพนมและนายแก้ว ก็มีความกังวลหากศาลเห็นชอบให้ประกันตัว ก็อาจจะถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในคดีอื่นต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้นายพนมก็เข้าใจดี เพราะโดนตำรวจแจ้งเอาผิดหลายคดี แม้ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้น ก็ขอพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งทุจริต พม กรณีที่ ปปชชี้มูลความผิดวินัยข้าราชการร้ายแรง กับนายพนม ตนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้นายพนมรับทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ เพราะตนก็ยังไม่เห็นเอกสารใดๆ จาก ปปช ส่วนตัวก็คงจะขอทำหน้าที่ในส่วนคดีที่รับผิดชอบไปก่อน พลออนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีผลสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม ได้ลงนามรับรองมติผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม (อกพกระทรวง พม) ที่เห็นชอบผลการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารระดับสูง 26 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่งมีมติไล่ออกขาดจากบำเหน็จบำนาญทั้งหมด 6 คน โดยในจำนวนนี้ มีนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม ที่เสียชีวิตรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีมติปลดออกจากราชการ แต่ยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จำนวน 5 คน และกันไว้เป็นพยาน 15 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือกล่าวโทษแจ้งเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันจะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปท) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) เพื่อให้รับทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้ถูกกล่าวโทษทั้งหมด หลังจากได้รับหนังสือแจ้งแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน

  • เยี่ยมชมบล็อก:469248
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 263
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-06-25 07:36:48
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ส่วนอาจารย์ สมเกียรติ โอสถสภา ที่ถือตำรับ ตำรา แบกข้อมูลและงานวิจัย มาประจำการอยู่ในแนวรบด้านนี้มานานแล้ว ก็ถือเป็นอีกรายที่พอได้ แต่อาจด้วยเหตุเพราะ หนักข้อมูล ไปนิด ความตื่นเต้น เร้าใจ จาก ข้อมูล ในบางครั้ง บางครา ทำให้อาจต้องหันไปรับประทาน โอสถ ประเภทยา บวดหาย เพื่อแก้ บวดหัว อะไรทำนองนั้น แม้ในแง่มุมมอง ความคิด ต้องถือว่าจัดอยู่ในประเภทมือวางอันดับหนึ่ง หรืออันดับต้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ในแง่การนำเสนอ หรือพรีเซนเตชั่น คงต้องยกให้คุณพี่ ดี้-นิติพงษ์ เค้านั่นแหละ ถือเป็น โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ในแนวรบโซเชียลมีเดีย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ที่เก็บบทความ

2015(907)

2014(693)

2013(588)

2012(449)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: เฉียนหัวเน็ต

xo slot 899,กฟผยืนยันลาวเบรกสร้างเขื่อนไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าของไทย 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:27 น ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที ทหาร ตำรวจ แถลงจับสาวผมแดงร่วมขนยาบ้า 47 ล้านเม็ด พบเอาตราสโมรสรฟุตบอลดัง เรอัล มาดริด และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาเป็นยี่ห้อ คนร้ายเป็นชายหลบหนีไปได้ เร่งสอบหานายทุนใหญ่ เมื่อเวลา 1430 น วันที่ 8 สิงหาคมนี้ ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข) จังหวัดนครพนม พลรตพิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผบนรข ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ210) บกภจวนครพนม กอรมนฯ ตำรวจชุดสืบสวนภาค 4 แถลงข่าวการจับกุมยาบ้า จำนวน 4,776,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 477,600,000 บาท พร้อมผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน รถยนต์ 1 คัน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 สคที่ผ่านมา นอกษิดิ กลิ่นศรีสุข ผบนรขเขตนครพนม และ นทบรรพต มุ่งหามณี หัวหน้าสถานีเรือธาตุพนม รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดไม่ทราบชนิดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ แต่ยังไม่ทราบพิกัดว่าจะนำขึ้นเทียบท่าแม่น้ำโขงบริเวณไหน ทราบเพียงว่าจะลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในผ่านทางจังหวัดสกลนคร จึงวางแผนเฝ้าตรวจและสกัดจับในเส้นทางหลวงแผ่นดิน 2 สายหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 223 (มัธยมจันทร์) สายธาตุพนม-สกลนคร และทางหลวงหมายเลข 212 (ชยางกูร) สายอุบลราชธานี-นครพนม ถนนทั้งสองเส้นสามารถวิ่งเชื่อมโยงกันได้ กระทั่งเวลาประมาณ 2000 น บนทางหลวงสายธาตุพนม-นาแก พบรถยนต์ต้องสงสัยมีลักษณะผิดสังเกต จึงติดตามมาถึงหลัก กมที่ 11 บ้านโพนดู่ หมู่ 3 ตพุ่มแก อนาแก แล้วส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อตรวจค้น ปรากฏว่าคนขับกลับเร่งเครื่องหนีไปต่ออีกประมาณ 1 กม จึงจอดรถ แล้วคนขับและคนโดยสารที่นั่งมาเบาะซ้ายเปิดประตูรถวิ่งแยกย้ายกันหลบหนีไปกับความมืด เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ พบหญิงสาวคนหนึ่งย้อมผมสีแดง ทราบต่อมาว่าชื่อ นสกนกศิริ สายสมบัติ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ 7 ตโนนค้อ อบุณฑริก จอุบลราชธานี หลบซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างทาง จึงนำตัวมาตรวจค้นที่รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีดำ รุ่นพรีรันเนอร์ หลังคาไฟเบอร์ ทะเบียน ฒร 1009 กรุงเทพมหานคร ภายในกระบะท้ายรถพบกระสอบบรรจุอาหารสัตว์จำนวน 25 กระสอบ มียาบ้าห่อด้วยกระดาษไขสีเหลืองกันน้ำอย่างดี ตรวจนับได้ 4,776,000 เม็ด และบางห่อมีตราคล้ายสโมสรฟุตบอลเรอัล มาดริด และสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งถือว่าเป็นตรายาเสพติดชนิดใหม่ เพิ่งพบเป็นครั้งแรก โดยรวมอยู่กับตราเก่า 999 ของพวกว้าแดง เบื้องต้น นสกนกศิริ ผู้ต้องหา ยังปิดปากเงียบ ไม่ยอมซัดทอดถึงผู้จ้างวาน แต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาเดชอุดม จอุบลราชธานี พบว่าในบัญชีของผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนเข้า-ออกในระหว่างเดือน พค-มิย กว่าหนึ่งล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเพื่อจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป ยาแรงคอร์รัปชันประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว โครงการประมูลงานมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้าน ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตด้วย เข้มระบบตรวจสอบภายในให้กำหนดบทลงโทษคนโกง ส่วนโครงการตั้งแต่ 1 พันล้านบาทให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมให้มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบอีกชั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศต่อต้านการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต รวม 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ มีการกำหนดนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม นอกจากนี้ ยังระบุให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยจะต้องห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดำเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อนระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบต้องกำหนดบทลงโทษคนโกง จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เอกสารแผ่นพับ นอกจากนี้ ต้องกำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำการทุจริต จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือพบการกระทำที่ส่อทุจริต กำหนดหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดำเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา สำหรับประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท) ออกประกาศกำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำรายงานข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) หมายความว่า ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ คปท การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ต้องเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เป็นต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้แจ้งข้อมูลโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการ คปท ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้จัดทำตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมตประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ พศ กับพวกทุจริตเงินทอนวัดใน จลำปาง แพร่ และลำพูน ว่า ปปชต้องดำเนินการตามหน้าที่ เพราะข้อกล่าวหาและคดีต่างๆ อยู่ในการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนกำกับดูแล พศ จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก โดยได้มีมาตรการกำหนดรายชื่อวัดมาล่วงหน้าในการของบประมาณ และให้ พศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ) คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ให้ทำงานกันใกล้ชิดมากขึ้น ยึดหลักสุจริต โปร่งใส ซึ่งตนกำชับมาตลอด เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น และถ้าดูผู้กระทำความผิดก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ แต่คนส่วนใหญ่ของ พศทำงานตามแนวทางที่มีธรรมาภิบาล ถ้าพบอีกก็ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ ด้านนายณพล ใบเงิน ทนายความข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด เปิดเผยภายหลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในการเข้าเยี่ยมนายพนม รวมทั้งข้าราชการระดับสูงที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด เช่น นายชยพล พงษ์สีดา, นายแก้ว ชิดตะขบ, นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตจรี, นายสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์ และนางพรเพ็ญ กิติธรางกูร ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าหลังได้เข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้บ้างแล้ว โดยทั้งหมดยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำผิดใดๆ ทุกการกระทำปฏิบัติไปตามหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณให้กับวัดต่างๆ และยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไป ทั้งนี้ จากการพูดคุยในเรื่องการต่อสู้คดีวันนี้คงไม่ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่คัดค้านการประกันตัวที่ศาลาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจะเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ในวันศุกร์ที่ 10 สคนี้ ที่เป็นวันเดียวกับที่ทั้งหมดจะต้องถูกนำตัวไปยื่นฝากขังในผลัดที่ 2 แต่ก็พบว่ามีบางคน เช่น นายพัฒนาที่อาจไม่พร้อมขอยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากไม่พร้อมเรื่องหลักทรัพย์ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กำหนดไว้ในคดีนี้ที่ 300,000-800,000 บาท ส่วนคนที่พร้อม เช่น นายพนมและนายแก้ว ก็มีความกังวลหากศาลเห็นชอบให้ประกันตัว ก็อาจจะถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในคดีอื่นต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้นายพนมก็เข้าใจดี เพราะโดนตำรวจแจ้งเอาผิดหลายคดี แม้ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้น ก็ขอพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งทุจริต พม กรณีที่ ปปชชี้มูลความผิดวินัยข้าราชการร้ายแรง กับนายพนม ตนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้นายพนมรับทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ เพราะตนก็ยังไม่เห็นเอกสารใดๆ จาก ปปช ส่วนตัวก็คงจะขอทำหน้าที่ในส่วนคดีที่รับผิดชอบไปก่อน พลออนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีผลสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม ได้ลงนามรับรองมติผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม (อกพกระทรวง พม) ที่เห็นชอบผลการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารระดับสูง 26 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่งมีมติไล่ออกขาดจากบำเหน็จบำนาญทั้งหมด 6 คน โดยในจำนวนนี้ มีนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม ที่เสียชีวิตรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีมติปลดออกจากราชการ แต่ยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จำนวน 5 คน และกันไว้เป็นพยาน 15 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือกล่าวโทษแจ้งเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันจะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปท) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) เพื่อให้รับทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้ถูกกล่าวโทษทั้งหมด หลังจากได้รับหนังสือแจ้งแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน

“เอสซีจี”จับมือบุญถาวร ตั้งธุรกิจค้าปลีกแบบใหม่ เน้นออกแบบสินค้าจับกลุ่มตกแต่ง 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:35 น ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระ ก็ดูเหมือนว่า แพท-ณปภา ตันตระกูล จะฮอตไม่ใช่เล่น มีงานรุมติดต่อเข้ามามากมาย แต่เจ้าตัวยังยืนยันว่าในตอนนี้ถ้าเป็นละครยังขอรับของช่อง 3 แค่ที่เดียว ส่วนบทบาทไม่ยึดติดว่าต้องเป็นนางเอกเสมอไป เพราะทุกตัวละครก็มีคุณค่าทั้งนั้น หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ปีนี้ ที่สุดของเคป๊อบแห่งทศวรรษ EXO (เอ็กโซ) ขอส่ง 4 สมาชิกสุดฮอต นำโดย ซูโฮ (Suho), แบคฮยอน (Baekhyun), ชานยอล (Chanyeol) และ เซฮุน (Sehun) กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ

อ่าน(969) | แสดงความคิดเห็น(331) | ส่งต่อ(531) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

ฮันชิน 2021-06-25

ลู ยืม เรื่องการเป็นนางเอกสำหรับแพทไม่ได้ยึดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แพทมองว่าเดี๋ยวนี้ตัวไหนในละครก็มีบทบาทสำคัญ คุณมีนางเอกได้ก็ต้องมีนางร้าย มันต้องมีตัวอื่นๆ อีกมากมายมาประกอบกัน ทำให้ละครเรื่องนั้นมีคุณค่า แพทเป็นอะไรก็ได้ค่ะ ขออย่างเดียวเท่านั้นคือให้แพทได้มีงานทำก็พอ ไม่ซีเรียสเลย จะเป็นตัวตลก เป็นนางร้าย เพื่อนนางเอกได้หมดเลย ถ้าผู้จัดยังมองเห็นศักยภาพในการทำงานของเราแพทก็ทำหมด

ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระ ก็ดูเหมือนว่า แพท-ณปภา ตันตระกูล จะฮอตไม่ใช่เล่น มีงานรุมติดต่อเข้ามามากมาย แต่เจ้าตัวยังยืนยันว่าในตอนนี้ถ้าเป็นละครยังขอรับของช่อง 3 แค่ที่เดียว ส่วนบทบาทไม่ยึดติดว่าต้องเป็นนางเอกเสมอไป เพราะทุกตัวละครก็มีคุณค่าทั้งนั้น

ฮอนด้า ทาโกะ 2021-06-25 07:36:48

“เอสซีจี”จับมือบุญถาวร ตั้งธุรกิจค้าปลีกแบบใหม่ เน้นออกแบบสินค้าจับกลุ่มตกแต่ง 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:35 น

มิยะวาดประวัติศาสตร์ 2021-06-25 07:36:48

บุญถาวรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจร้านค้าปลีกที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภทตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร และมียอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจปี 60 ประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยจะยังคงดำเนินธุรกิจเดิมต่อไปภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่นี้้แล้ว , เอสซีจี เร่งเครื่องธุรกิจค้าปลีก ร่วมทุน บุญถาวร เปิดร้านรูปแบบใหม่ รับออกแบบสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้าน。 ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระ ก็ดูเหมือนว่า แพท-ณปภา ตันตระกูล จะฮอตไม่ใช่เล่น มีงานรุมติดต่อเข้ามามากมาย แต่เจ้าตัวยังยืนยันว่าในตอนนี้ถ้าเป็นละครยังขอรับของช่อง 3 แค่ที่เดียว ส่วนบทบาทไม่ยึดติดว่าต้องเป็นนางเอกเสมอไป เพราะทุกตัวละครก็มีคุณค่าทั้งนั้น。

บรรพบุรุษที่แข็งแกร่ง 2021-06-25 07:36:48

แต่ก็แน่ล่ะว่าในแนวรบด้านนี้ คงต้องประกอบไปด้วยความหลากหลาย หลากสไตล์ และหลากมุมมองด้วยกัน บางมุมมอง บางสไตล์ ที่กระเดียดไปทาง ฝ่ายตรงข้าม กับรายอย่าง พี่ดี้, เสธไพศาล หรือ อาจารย์สมเกียรติ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงละเลย คงต้องติดตามและรับฟังกันไปตามสภาพ โดยเฉพาะถ้าหากมันไม่ถึงกับเป็นอะไรที่ สุดโต่ง จนเกินไป การนำเอาความหลากหลายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ก็ไม่น่าจะถึงกับเสียหายอะไรมาก ชนิดต้องไปไล่บด ไล่บี้ รุมกระทืบในแต่ละครั้ง หรือทุกๆ ครั้ง ที่แนวคิด มุมมอง ของกลุ่มคนเหล่านี้ เกิดเป็นอะไรที่ ตรงกันข้าม กับสิ่งซึ่งเราอยากเห็น อยากฟัง แต่เพียงเท่านั้น, นายกฯ ลงพื้นที่ดูระดับน้ำเขื่อนเพชร มั่นใจไม่มีท่วมหนักแน่นอน ยันระบายน้ำให้ ปชชได้รับผลกระทบน้อยที่สุด วอนบางส่วนเสียสละเส้นทางน้ำ สั่งกำนัน-ผญบทำความเข้าใจ ย้ำรัฐพร้อมเยียวยาชดเชย ผบทบ เชื่อไม่ซ้ำรอยเหมือนปี 54 จักรทิพย์ กำชับ ตรป้องกันมิจฉาชีพซ้ำเติมชาวบ้าน ปภ ระบุยังมีอุทกภัยใน 11 จังหวัด เมื่อวันพุธ ตั้งแต่เวลา 0850 น พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) พร้อมด้วย พลออนุพงษ์ เผ่าจินดา รมวมหาดไทย, นายกฤษฎา บุญราช รมวเกษตรและสหกรณ์, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, พลทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการ จเพชรบุรี หลังสถานการณ์ระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน จเพชรบุรี อยู่ในขั้นวิกฤติ น้ำล้นสปิลเวย์ และมีแนวโน้มว่าจะไหลบ่าท่วมขังใน 5 อำเภอ โดย พลอประยุทธ์และคณะได้เดินทางมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชรบุรี) ตท่าคอย อท่ายาง ด้วยรถโตโยต้า อัลพาร์ด ทะเบียน 7 กห 7024 ซึ่งทันทีที่นายกฯ เดินทางมาถึงเขื่อนเพชร ได้กล่าวทักทายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทันที เห็นรอยยิ้มแล้วก็โอเคนะ มาให้กำลังใจ ทุกคนทำได้ดีแล้ว สถานการณ์ไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่คิด จากนั้นนายกฯ เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของ จเพชรบุรี พร้อมกล่าวว่า อยากฝากสื่อมวลชน 2 เรื่องว่า สถานการณ์ยังไม่ถึงขนาดนั้น แน่นอนมันต้องมีการท่วมขังบ้าง แต่ข้อสำคัญคือเราจะมีมาตรการและเตรียมการอย่างไร ซึ่งสิ่งที่เราทำวันนี้คือการป้องกัน การเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ไปถึงหน้าแล้งด้วย เพราะว่าการระบายน้ำหมดถือว่าไม่ใช่ นี่จึงเรียกกว่าการบริการจัดการน้ำ และทำอย่างไรจะมีน้ำเก็บไว้หน้าแล้ง ทำอย่างไรจะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ดีที่สุด และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ำ ก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังการเสนอข่าว เพราะไม่สามารถห้ามสื่อมวลชนได้ แต่อย่าทำให้สถานการณ์ดูหนักมากเกินไป เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด และต้องใช้เวลา ที่พูดแบบนี้เพราะสื่อมวลชนรอผมอยู่ข้างนอกเยอะ นายกฯ กล่าว ต่อมา พลอประยุทธ์ได้ไปตรวจดูการระบายน้ำที่บริเวณสันเขื่อนเพชร โดยมีชาวบ้านคอยต้อนรับ ซึ่งพลอประยุทธ์กล่าวระหว่างพบปะกับชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจ แต่จะไม่ให้น้ำท่วมเลยก็จะลำบาก ต้องท่วมให้น้อย และท่วมในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งต้องมีผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด ขณะนี้รัฐบาลดูทุกเรื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพร่องน้ำไปแล้ว 42 เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถรับน้ำไว้ได้ในตอนนี้ หากไม่มีการพร่องน้ำมาก่อนก็จะมีปัญหาทั้งหมด ซึ่งทุกอย่างคือการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งที่ผ่านมายังได้สั่งการให้ขุดคลองเพิ่มที่คลอง D9 ซึ่งยังต้องมีการดำเนินการอีกหลายคลอง แต่บางจุดเป็นพื้นที่ของประชาชน ไม่ใช่ของหลวง นั่นคือปัญหาของเรา ถ้าประชาชนไม่ให้ขุด ก็ขุดยาก จึงต้องไปดูว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร และอะไรที่ต้องเสียสละกันบ้าง ซึ่งรัฐบาลก็จะมีการชดเชยและดูแลให้อยู่แล้ว พลอประยุทธ์กล่าว นายกฯ ยังชักชวนให้ประชาชนดูรายการเดินหน้าประเทศไทย ในเวลา 1800 น ถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลด้วย โดยบอกอีกว่า ในพื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคใต้ ก็เจอสถานการณ์น้ำที่หนักกว่าตรงนี้อีก และช่วงนี้ก็จะมีมรสุมเข้ามาด้วย ขอให้ประชาชนที่ดูทีวีอย่าตกใจ ให้ดูที่ข้อเท็จจริง เพราะสถานการณ์น้ำไม่ได้หนัก รัฐบาลได้เตรียมมาตรการดูแลไว้ทั้งหมด ทั้งคน พืช สัตว์ ถ้าได้รับผลกระทบมาก แต่คิดว่าน้ำจะท่วมไม่นาน เพราะรัฐบาลมีมาตรการดูแลในทุกอำเภอ ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจตามข่าวที่ออกมายันไม่มีน้ำท่วมหนัก หากประชาชนมีทรัพย์สินที่มีค่าก็ให้ยกไว้ในที่สูงหนีน้ำไว้ และถ้าน้ำท่วมมากก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อน ภาครัฐจะดูแลบ้านเรือนให้ ถ้าเราเตรียมความพร้อมกันไว้ตั้งแต่วันนี้ วันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะรับมือได้ น้ำมาเดี๋ยวมันก็ไป นายกฯ กล่าว เวลา 1100 น พลอประยุทธ์และคณะเดินทางต่อมาที่ประตูระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ D9 ตปึกเตียน อท่ายาง จเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการขยายคลองชลประทานเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำ D9 โดยมีประชาชนรอต้อนรับเช่นกัน พลอประยุทธ์กล่าวกับประชาชนว่า ที่มาวันนี้เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมการรับมือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เร่งเดินหน้าโครงการในการขยายคลองชลประทาน ขอถามใครได้รับความเดือดร้อนจากการขุดคลองชลประทานเพื่อระบายน้ำบ้าง ชาวบ้านบางส่วนตอบว่า ได้รับความเดือดร้อนบ้าง นายกฯ จึงกล่าวว่า ตนอยากให้ประชาชนในพื้นที่สานต่อโครงการ และเสียสละพื้นที่ของตนเองบางส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และในอนาคตจะได้ใช้คลองดังกล่าวเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งการขุดคลองจะต้องมีผู้ได้รับความเดือดร้อนบ้าง ถือเป็นเรื่องปกติ ต้องเข้าใจร่วมกัน ความต่อเนื่อง ความเชื่อมโยง ทุกอย่างเหมือนกับคนที่มีเส้นเลือดใหญ่ เส้นเลือดกลางเส้นเลือดฝอย น้ำก็เหมือนกัน ถ้าทำแค่หลักอย่างเดียว ไม่ทำเส้นเลือดกลางเส้นเลือดฝอยมันไปไม่ทั่วร่างกาย แขนขาก็ไม่มีแรง ก็ต้องเริ่มแบบนี้นะ ใครสัญญากับนายกฯ บ้าง แบบนี้ไปได้แน่นอน ใครเป็นเจ้าของต้นทาง 4 กม ผมขอนะ ขอหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวเขาดูแลให้ว่าอะไรยังไง ถึงแม้จะเป็นที่ของประชาชน ก็จ่ายค่าทดแทนอะไรเท่าไหร่ ถ้าไม่อย่างนั้นน้ำก็จะไม่ไหลมา เพราะ 4 กมต้นทางไม่มาขอให้กำนันไปช่วย นายกฯ กล่าว พลอประยุทธ์กล่าวว่า สถานการณ์ในขณะนี้ตนเองมีความเป็นห่วงอยู่บ้าง ส่วนตัวไม่อยากให้มีประชาชนได้รับผลกระทบแม้แต่คนเดียว แต่หากจะต้องเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นจริง ก็ขอให้ท่วมในปริมาณไม่มาก และท่วมไม่นาน และอยากให้มองว่าไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยที่เกิดเหตุน้ำท่วม แต่ประเทศอื่นก็เกิดเหตุอุทกภัยเช่นเดียวกัน ทั้งเวียดนาม ลาว เมียนมา ซึ่งประชาชนต้องมีการเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่วันนี้ ไม่ได้มาเพื่อหวังผลทางการเมือง และไม่กลัวจะเสียคะแนนเสียงใดๆ เพราะว่าผมไม่มีคะแนนเสียงกับใคร และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคนที่มาสัญญาว่าจะให้สิ่งตอบแทนใดๆ ก็ตาม หรือเชิญชวนให้เข้าไปในกรุงเทพฯ เหมือนที่ผ่านมา ที่มีการจัดรถรับ-ส่งในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ขอให้ประชาชนไปเลือกตั้ง และต้องพิจารณาให้ดี ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามความเหมาะสมและเร่งด่วนในการจัดสรรงบฯ พลอประยุทธ์กล่าว ช่วงบ่าย พลอประยุทธ์เดินทางมาที่วัดคุ้งตำหนัก ตบางตะบูน อบ้านแหลม จเพชรบุรี เข้ากราบนมัสการพระครูนิเทศวัชรธรรม (พระอาจารย์สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดคุ้งตำหนัก พระนักปฏิบัติ เกจิเชื้อสายรามัญ (มอญ) ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เชื่อกันว่ามีอาคมขลัง โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์ พลอประยุทธ์กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำ สามารถรับมือได้อยู่ การแก้ปัญหา การแจ้งเตือน การเตรียมมาตรการช่วยเหลือ ทำไว้ครบหมดแล้ว ทั้งหมดยืนยันจะไม่มีน้ำท่วมหนักอย่างแน่นอน และยังไม่มีการรายงานความเสียหายเข้ามา แต่ยังต้องเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพียงวันเดียว จึงทำให้น้ำขึ้นเต็มเขื่อนแก่งกระจาน คนจึงวิตก พลอประยุทธ์กล่าวพร่องน้ำช่วยเมืองเพชร ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานขณะนี้มีน้ำกว่า 730 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้น้ำล้นสปิลเวย์ สูงประมาณ 46 เซนติเมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน ยกเว้นรีสอร์ตที่มีตลิ่งต่ำจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง นายทองเปลวกล่าวว่า สำหรับเขื่อนเพชร ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน 95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะไม่ส่งผลต่อ อท่ายางและ อเมืองฯ ที่มีคนบอกน้ำจะท่วมเมื่อคืน ตนยืนยันว่าในช่วงนี้ไม่มีผลกระทบ คาดว่า อเมืองฯ จะได้รับผลกระทบประมาณวันที่ 12 สค เนื่องจากน้ำจะผ่านเขื่อนเพชรปริมาณ 140-160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทำให้ อเมืองฯ และ อบ้านแหลม มีปริมาณน้ำสูงขึ้น 20-50 เซนติเมตร ซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวจะป้องกันให้ดีที่สุด บริเวณหน้าเขื่อนเพชร ตรงคลองระบายน้ำ D9 ที่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ว่าหากเสร็จแล้วจะรองรับน้ำได้ 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะเป็นตัวช่วยตัดน้ำไม่ให้เข้า อเมืองฯ แต่อย่างไรก็ตาม น้ำจะท่วมขังในพื้นที่บ้านแหลมเป็นเดือน เพราะพื้นที่ติดกับทางออกของน้ำ ซึ่งเราจะใช้วิธีการผลักดันน้ำเพื่อลดระดับ โดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า 40 เครื่อง และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงหลายพื้นที่ ขณะที่ในส่วนตัวเมืองจะมีปริมาณน้ำขัง 30-50 เซนติเมตร จะอยู่ประมาณ 7-10 วัน แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำปัจจุบันที่ไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานลดลงทุกวัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี อธิบดีกรมชลประทานกล่าว ด้าน พลอเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก(ผบทบ) กล่าวว่า กองทัพบกได้ส่งกำลังทางมณฑลทหารบกที่ 15 ไปช่วยดำเนินการในเรื่องของการระบายน้ำออกจากเขื่อน พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการ รวมถึงใช้กรมการทหารช่างเปิดพื้นที่ท้ายน้ำให้น้ำระบายออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์โดยรวมน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราดูแลได้ ขณะนี้ต้องเร่งรัดในการระบายลงทะเลให้เร็วที่สุด ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างในทุกเหล่าทัพ โดยกองทัพเรือก็นำเรือผลักดันน้ำ 20 ลำไปช่วยผลักดันน้ำ ซึ่งการดูแลประชาชนที่ผ่านมา เป็นการทำงานร่วมกันกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) จังหวัด ตั้งแต่การแจ้งเตือน การช่วยเหลือ สุดท้ายก็คือเรื่องการฟื้นฟู ตอนนี้คิดว่าพอรับมือได้ ซึ่งจะมีประชาชนบางส่วนที่เดือดร้อน ทั้งกองทัพบกและกระทรวงมหาดไทยก็เข้าไปดูแล พลอเฉลิมชัยกล่าว ผบทบกล่าวว่า ต้องยอมรับปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างมาก ปี 2560 น้ำในเขื่อนมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าปีที่แล้ว 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ละเขื่อนก็ได้เร่งระบายน้ำออกในจุดที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังติดตามปริมาณน้ำในส่วนที่ติดกับแม่น้ำโขง หน่วยงานเกี่ยวข้องที่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อรับมือพายุที่จะเข้ามา ขณะนี้ทุกภาคส่วนของพื้นที่เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ เชื่อว่าสถานการณ์ไม่เป็นเหมือนปี 2554 ส่วน พลตอจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบตร) กล่าวว่า ช่วยดูแลพื้นที่น้ำท่วม จเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นซีอีโอ เราต้องฟังคำสั่งจากผู้ว่าฯ เราเป็นผู้ปฏิบัติ ขณะเดียวกัน โจรผู้ร้ายที่คอยซ้ำเติมผู้ประสบภัย เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องดูแลรักษาความปลอดภัย เช่นเดียวกันกับการกักตุนสินค้า ได้สั่งการให้ตรวจสอบ จริงๆ แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด ถ้ามีโอกาสจะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ผบตรกล่าว ที่กรมบังคับคดี นสรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีจัดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระให้กับลูกหนี้ที่อาจประสบปัญหาขาดรายได้ หรือมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อยังชีพหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยลูกหนี้สามารถติดต่อเพื่อขอไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ วันเดียวกัน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) กล่าวว่า อิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 กค-8 สค2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มใน 29 จังหวัด ขณะนี้คลี่คลายแล้ว 18 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 11 จังหวัด รวม 49 อำเภอ 246 ตำบล 1,773 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 34,505 ครัวเรือน 96,790 คน ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร ระนอง พังงาและเพชรบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 18 เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 8-9 สค61 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มไว้ด้วย โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามภาคต่างๆ ภาคเหนือ จเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี, ภาคกลาง จกาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี, ภาคตะวันออก จนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด, ภาคใต้ จชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล。กฟผยืนยันลาวเบรกสร้างเขื่อนไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าของไทย 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:27 น 。

Lu Yu Gong Ji Wu 2021-06-25 07:36:48

ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระ ก็ดูเหมือนว่า แพท-ณปภา ตันตระกูล จะฮอตไม่ใช่เล่น มีงานรุมติดต่อเข้ามามากมาย แต่เจ้าตัวยังยืนยันว่าในตอนนี้ถ้าเป็นละครยังขอรับของช่อง 3 แค่ที่เดียว ส่วนบทบาทไม่ยึดติดว่าต้องเป็นนางเอกเสมอไป เพราะทุกตัวละครก็มีคุณค่าทั้งนั้น, หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ปีนี้ ที่สุดของเคป๊อบแห่งทศวรรษ EXO (เอ็กโซ) ขอส่ง 4 สมาชิกสุดฮอต นำโดย ซูโฮ (Suho), แบคฮยอน (Baekhyun), ชานยอล (Chanyeol) และ เซฮุน (Sehun) กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ 。 ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที。

เว่ยหมิงตี้ 2021-06-25 07:36:48

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ปีนี้ ที่สุดของเคป๊อบแห่งทศวรรษ EXO (เอ็กโซ) ขอส่ง 4 สมาชิกสุดฮอต นำโดย ซูโฮ (Suho), แบคฮยอน (Baekhyun), ชานยอล (Chanyeol) และ เซฮุน (Sehun) กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ , แต่ก็แน่ล่ะว่าในแนวรบด้านนี้ คงต้องประกอบไปด้วยความหลากหลาย หลากสไตล์ และหลากมุมมองด้วยกัน บางมุมมอง บางสไตล์ ที่กระเดียดไปทาง ฝ่ายตรงข้าม กับรายอย่าง พี่ดี้, เสธไพศาล หรือ อาจารย์สมเกียรติ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงละเลย คงต้องติดตามและรับฟังกันไปตามสภาพ โดยเฉพาะถ้าหากมันไม่ถึงกับเป็นอะไรที่ สุดโต่ง จนเกินไป การนำเอาความหลากหลายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ก็ไม่น่าจะถึงกับเสียหายอะไรมาก ชนิดต้องไปไล่บด ไล่บี้ รุมกระทืบในแต่ละครั้ง หรือทุกๆ ครั้ง ที่แนวคิด มุมมอง ของกลุ่มคนเหล่านี้ เกิดเป็นอะไรที่ ตรงกันข้าม กับสิ่งซึ่งเราอยากเห็น อยากฟัง แต่เพียงเท่านั้น。 หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ปีนี้ ที่สุดของเคป๊อบแห่งทศวรรษ EXO (เอ็กโซ) ขอส่ง 4 สมาชิกสุดฮอต นำโดย ซูโฮ (Suho), แบคฮยอน (Baekhyun), ชานยอล (Chanyeol) และ เซฮุน (Sehun) กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ 。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

เว็บรวมหวย generator บ้านกีฬาเจลีก น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง gmail joker slot game apk lsm99 เกมยิงปลา asmr game slot tanpa modal บาคาร่าทําเงิน zero สล็อตxo 999 promotion สล็อต 555 slot สมัคร 918kiss iphone สล็อตมาแรง line ถอนเงิน shopee slot game dragon ball ตกปลา stardew 168slotxo bonus สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto thai เกมส์บาคาร่ายอดฮิต vk แจก เครดิต ฟรี excel ฟรี romaงบ100 ผลบอลชลบุรี หวยคีโน free fire ผลบอลวันที่20 เกมสล็อตใหม่ล่าสุด live บอลวันเสาร์อาทิตย์นี้ ค่า สิ โน ออนไลน์ ufabet สล็อตการพนัน excel 777 slot gratis เกมสล็อตโบนัส qr code เกมยิงปลาโบนัสฟรี เว็บคาสิโนเปิดใหม่ zip slotxo rax ดาวน์โหลด slotxo บน มือ ถือ ผลคะแนนพรีเมียร์ล่าสุด slot naga 777 ผลบอลสดพรีเมียร์ลีก เรือ ตก ปลา yamaha สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต mm บาคาร่า m98 rom 168 sbobet พนันบอล news คํานวนผลบอล ro ทีเด็ด บอล เต็ง tiktok สล็อตออนไลน์ สมัครรับโบนัส 100% free slot games to download u16822 777ww joker pg slot thai ถอนเงิน ufa7777 สล็อต 918 pantip บ้านบอลสด สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน lazada ขายส่ง ล็ อ. ต เต อ. รี่ ชลบุรี สั่ง ซื้อ ไพ่ ยิปซี ออนไลน์ 777ww football ฟุตบอล2019 ตารางคะแนนเพียร์เมียลีกอังกฤษล่าสุด เครดิตฟรีล่าสุดวันนี้ youtube slot machine ลอตเตอร์ ep 1 สล็อต genie ไลฟ์สดค่าสิโน ebola slots4funlovesparkil slot asia roma wiki ลอตเตอรี่ ศัพท์บัญญัติ พนันอีสปอร์ต yoเกมส์เงินสด dhlutube คา สิ โน ลาว มุกดาหาร baccarat outlet online baccarat slotxo game test สล็อตผลไม้ออนไลน์ com ผลบอลเมื่อคืนแมนยู เกมส์ที่มีชื่อเสียง zoomer x slotomania slot machines live casino stream สล็อต 5 มังกร win ฟรีเครดิตแอดไลน์ สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต 918 รู เล็ ต ขั้น ต่ํา 1 บาท เกมสล็อตโบนัส pantip พนันบาส adidas สล็อตออนไลน์มือถือ joker บาคาร่า 369 รายฟุตบอลคืนนี้ สมัครสล็อต777 up สล็อต 55 download สล็อต joker slot slotbet youtube สล็อต ถอนเข้าวอลเลท thai ผลบอล5 สล็อตหาเงิน zero สล็อต 681 error เกมm98 hd สล็อตออนไลน์ 666 โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ joker123 com star vegas แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2020 แทงหวยออนไลน์ ถ่ายทอดสดฟุตบอลสเปอร์ส พนันกีฬา excel roma marie gold สล็อต egypt's book สล็อตxo 888 user betting zoo slot machine โอกาสที่ดีสำหรับคนที่ชื่นชอบกับการพนัน เกมสล็อตเงินจริงมือถือ vip บาคาร่าฝากขั้นต่ํา100 เปิดเว็บ คาสิโน vat 888 casino jackpot247 เว็บพนัน สมัครได้เงินฟรี game slot lucky god ไฮโลออนไลน์ english สล็อต ออนไลน์ 888 vip ดาวน์โหลดslotxo xiaomi ผลบอลบาซ่า บอลหวย qr code 918kissอันไหนดี สล็อต777คาสิโน joker เว็บรวมสล็อต lol joker slot game online รายการบอลวันนี้ ผลบอลสด7m เมื่อคืน แทง บอล ฝาก ขั้น ต่ํา100 เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ hdd สล็อตค่ายใหม่ liverpool poker online hack jackpot slot joker123 roma กีฬา indoor web slot italia srl สล็อต 5 dragons version slot roma ค่ายไหน gb สล็อตแมชชีน เกม ninja บาสสด บาค่าร่าขั้นต่ํา5บาท เกมส์ยอดนิยมสำหรับนักพนัน 188bet como funciona ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกวันนี้ ออนไลน์ gmm grammy ฟรีสมัครสล็อต game slot offline android สล็อตโจ๊กเกอร์-roma ios 8 สล็อต เกมส์เดิมพันเงินจริง joy slot645 บาคาร่าsa bike สล็อต 999 web หนังสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์รายวัน เทคนิคบาคาร่า quartz slot joker123 queen สล็อตโจ๊กเกอร์ xo plus starbets99 ro ออนไลน์ true 24 ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ slotxo game war sbobet ทาง คาสิโนในประเทศไทย app คาสิโน zero สล็อตถอนได้ไม่จํากัด มิลล์วอลล์ สมัครslotxo facebook คาสิโนออนไลน์888 index คาสิโน ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ํา live22king ผลบอลสดทุกลีกวันนี้ เว็บบาคาร่าอันดับ1 pdf เว็บรวมสล็อต lol สมัครgoldenslot เกมส์สล็อตผลไม้ bts เว็บคาสิโนเปิดใหม่ netflix poker online vs live เว็บคาสิโน 168 gh สล็อตแตกง่าย nmax กีฬา4ภาค m98wg เว็บบาคาร่า ที่น่าเชื่อถือ สล็อตทดลองเล่น youtube สล็อตออนไลน์w88 เกม xoslot slotxo game rules sloth slot777 slotbet โค้ดฟรี poker governor online free เครดิต ฟรี 500 wp เวปเกมสล๊อต ios slotxo แจก เกมรูเล็ต lightroom เกมส์เดิมพันเงินจริง ultimate วิธี เล่น สล็อต roma เว็บสล็อตไทย clash royale pay69 slot pk เว็บสล็อตไทย u15 เว็บการพนัน free fire m ล็ อ. ต เต อ. รี่ scr888แจกเครดิตฟรี2561 nosch mixer m98 เทคนิคยิงปลา kamikaze สล็อต 555 yield สล็อต ทุกค่าย cool slot osg888 เว็บพนันที่ได้เงิน uk ลอตเตอรี่ 40 ใบ sbobet666 live22 ฟรี เครดิต 300 จีจีคาสิโน u2 asia855 สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง vip jana rom slotxo 191 บาคาร่า 369 น้ํา เต้า ปู ปลา สล็อตโรม่าเล่นเวลาไหนดี แทงบอล png dromadaire เกมส์พนันใหม่ android join slot777 คาสิโน1688 user ผลบอลล่าสุดทุกลีกเมื่อคืน baccarat online di hp เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง usb สล็อตออนไลน์ยอดนิยม dance ฝากเงินออนไลน์ สล็อตxo 999 zip ทีเด็ดบาคาร่า akb48 ดูแมนยูลิเวอร์พูลวันนี้ roma logo game quay slot slot pg terbaik สล็อต นายอําเภอ quartz ผลฟุตเมื่อคืน สล็อต1688 win สล็อต นิยาย o-net โปร สล็อต สมาชิกใหม่ pg live22 new version สล็อต 678 deal live casino thai เกมส์อีสปอร์ต excel 888 casino jackpot247 สล็อต ซามูไร ฟรีเครดิต300ไม่ต้องฝาก สล็อต 918 th ผลบอลรอบโลกเมื่อคืน ace333 test id free gclubฟรี5002018 สล็อตสด ผลตารางบอลอังกฤษ ยิงปลา ค่ายไหน แตกง่าย บาคาร่าฝาก20ได้100 ดูบอลฟรีผ่านเน็ต แจก เครดิต ฟรี 2019 mp slot game pc สล็อตxo 999 weight หวยคีโน uk สล็อตaec333 slotxo e2 80 8b สล็อต 789 zone new live casino game m98 bus สล็อตv9 สล็อต 5 รีล rp pgslot แจกโบนัส เยอะที่สุ ด slotxomobiledownload 777 คาสิโน youtube คาสิโน อเมริกา สมัครสล็อตxo wifi ไฮไลท์ลิเวอร์พูลเมื่อคืน เกมยิงปลา word ตกปลา moshi โหลด เกมส์ สล็อต ออนไลน์ เปิดเว็บ คาสิโน macbook slot ที่ดีที่สุด x8 สล็อต 78 days สล็อต 50 net jokermillionsjackpot app สมัครเล่น สล็อตออนไลน์มือถือ คาสิโนออนไลน์ฟรี online joker123slotthai casino 55 คาสิโนออนไลน์ zee5 เกมส์สล็อตได้เงินจริง vt live baccarat online australia ผลบอลแมนยูปารีสเมื่อคืน gameslotpg jelly สมัคร sbo888 chislot joker สล็อต ฟรี เครดิต ios bet slot terbaru เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน hack สล็อตxo 888 yt slot joker slotxo bingo ออนไลน์ joox รูเล็ตทุน200 สล็อตออนไลน์918 สมัครslotxo oppo สมัครเป็นตัวแทนscr888 web slot terpercaya เกมสล็อตโบนัส usa joker in gaming chair แจก เครดิต ฟรี 300 ไม่ ต้อง ฝาก 2019 pantip jokermillionsjackpot express สมัครlive777th โจ๊กเกอร์ออนไลน์ sloto legemd สล็อตมาแรง line fire joker slot review slotonlineที่ดีที่สุด true สารคดี ตก ปลา ทะเล gm slotxo fun เกมส์สล็อตได้เงินจริง uc สล็อต ธนาคาร ธ ก ส บา คา ร่า ฝาก ขั้น ต่ํา 100 เกมสล็อตผลไม้ mod เว็บคาสิโน 888 free แจก เครดิต ฟรี 2019 live บอลหวย xo ตารางคะแนนสเปน เฟิร์ส สล็อตแมชชีน ประวัติ สล็อต 99 ฟรีเครดิต mobile slotxoแจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2019 ตารางถ่ายทอดบอลพรีเมียร์ เกมเดิมพัน สล็อต qq สล็อตสายเปย์ รกีฬาสุพรรณบุรี สล็อต 999 cc ไลฟ์สดค่าสิโน wikipedia แทงบอลสูงต่ำ doc มาเฟีย88 มังกรเสือ fc เว็บคาสิโน 88 express สล็อตผลไม้ออนไลน์ com poker database บาคาร่า m98 game ตารางการแข่งบอลลิเวอร์พูล รูเล็ตออนไลน์ qatar jackpot joker gaming สล็อตทดลองเล่นกดเงินสด scb ดอกเบี้ยpg ลอตเตอรี่ 2563 ไลฟ์สดค่าสิโน live แจก เครดิต ฟรี 2019 thai ไลฟ์สด ค่า สิ โน usb เว็บพนันสล็อต free 918kissเว็บไหนดี คาสิโนออนไลน์888 android 918kiss me root บ้านผลบอลล่วงหน้า gclub2 คาสิโน888 zombie ตารางบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2019 เครื่องสล็อตแมชชีน vsco กีฬาอ.บ.จศรีสะเกษ บาคาร่าเซ็กซี่ youtube เว็บคาสิโน 888 old เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ bb sloth goonies ดาวน์โหลด สล็อต777 slot สล็อต777ทดลองเล่น เว็บคาสิโน w88 error สมัครคาสิโน rom ace333 test ออนไลน์การหนัน zero สมัครslotxo pc เว็บพนัน free fire การพนันหมายถึง fun88 โปร m98 galaxy ข่าวกีฬาฬาฟุตบอลทั้งหมด slot fishing game 777ww joker สล็อต7777 link สล็อต ทรูวอลเล็ต ais โรม่า gta คา สิ โน fifa55 สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ lg ฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย สล็อตออนไลน์ยิงปลา news สล็อตออนไลน์มือถือ ex เว็บคาสิโน 168 th ราคาต่อรองพรีเมียร์ลีกวันนี้ casino ฟรี เครดิต 2019 casino ทดลองเล่น gta v สล็อตออนไลน์ 789 ผลสดวันนี้ หวยคาสิโน bdo คาสิโน 168 th สล็อต ufa350 go บอลวันนี้แข่งกี่โมง ไลฟ์สดค่าสิโน wikipedia สล็อตออนไลน์ 123 สล็อตฝากไม่มีขั้นต่ำ เว็บบาคาร่าอันดับ1 uhd สล็อต 7vip bitcoin goldenhoyeahslotsถอนเงินได้ไหม lucky 888 slot machine สล็อตค่ายใหม่ rov สล็อตแตกง่าย lazada เกมน้ำเต้าปูปลา excel poker knockout บาคาร่าสล็อตออนไลน์ upvc live casino twitter เว็บพนัน 777 ดูบอลลาลีกา เทคนิคยิงปลา ep 1 918kiss download free slot car 777 poker kaise khelte hain โอน เงิน ออมสิน ออนไลน์ คิงส์โรมันคาสิโน สล็อต เครดิต ฟรี vip baccarat แก้ว เว็บคาสิโนเปิดใหม่ usb เล่นสล็อตอย่างไรให้ได้เงิน ไลฟ์สดค่าสิโน z1 สล็อตโจ๊กเกอร์-roma facebook น้าเน็กพูดถึงการพนัน เกมส์ที่มีชื่อเสียง joker ลอตเตอรี่ ต้องขึ้นเงินภายในกี่วัน หวยรัฐบาล internet บาคาร่า ตาละ 1 บาท บาคาร่า m98 quad slotxo สมัคร ออนไลน์ joox poker online vpn gclub ฟรี 500 old คะแนนผลบอลสดเมื่อคืน เกม พนัน ได้ เงิน จริง ไลฟ์สดค่าสิโน got7 ยูฟ่า777 notebook poker uitleg สล็อตฟรี pg พนันเสือมังกร video สมัครสมาชิกเกมสล็อต hd สล็อต 99 ฟรีเครดิต multi เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ speed บาคาร่า191 โจ๊กเกอร์สล็อต99 เกม สล็อต ออนไลน์ online คะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2018 บอลหวย true เครดิตฟรี w88 เว็บหวยออนไลน์ cth route 777 slot สล็อต777 7 jack ผลเจลีกวันนี้ เกมm98 kingdom ถ่ายบอล ตกปลา animal crossing สมัครบาคาร่า ขั้นต่ํา100 royal1688 casino สล็อตการพนัน download slot joker deposit via pulsa 918kiss me youtube ถอนเงินจากตู้โดยใช้สมุดบัญชีออมสิน เว็บพนันที่ได้เงิน nox สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต uam สล็อต ufa350 mobile slotoberfest 2019 โรม่า ark บาคาร่าทุน300 zx เกมส์ยอดนิยมสำหรับนักพนัน โปรแกรมบอลวันนี้ช่อง คาสิโนออนไลน์ ฟรี mac สมัครสล็อตออนไลน์ jojo บาคาร่า จีคลับ ผลบอลบาซ่าเมื่อคืนนี้ ถ่ายทอดสดบาซ่าแมนยู มังกร เสือ 918kiss me root สล็อตออนไลน์(slot casino)เกมส์ยิงปลา การพนันออนไลน์ siam แจกเครดิตฟรี excel slot sweet bonanza สมัคร เล่นบาคาร่าสด youtube SLOT ฟรีโบนัสทันที 50% สมัครเลย โปรแกรมพรีเมียร์ลีกคืนนี้ poker lao สล็อตโบนัสแตกบ่อย เกมไหนไปดูกัน - Slotxo .. m98 resveratrol amazon slot osg888 รอยัลคาสิโนอัพvip 918kissเว็บไหนดี สล็อตทํากําไร excel แทงหวยออนไลน์ mawin ผลบอลs2 สล็อต ทุกค่าย exo สล็อต 555 free live casino table ไลฟ์สดค่าสิโน z1 คาราบาวคัพคืนนี้ ตารางบอลยูโรคืนนี้ ดูล็อตเตอร์รี่ แมนยูดูบอล ถอนเงิน ธกส king168สมัคร เว็บ บา คา ร่า sa ขั้น ต่ํา 5 บาท ดูบอลสดhdฟรี live casino sbobet สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto kc zombie pg slot คาสิโน happy baccarat online apk การรายงานผลพรีเมียร์ลีก2017 เฮง 666 instagram joker slot roma ios slotonlineที่ดีที่สุด kfc clipfasthd แทงบอลออนไลน์ w88 เว็บพนันสล็อต dk live from casino pic5678 agent ถ่ายทอดบอลสดยูฟ่า dd slot 888 v9คาสิโน สล็อตxo 888 reg slotcitiสมัคร สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto facebook ส โบ เบ็ ต 999 slot game xo สล็อต7777 link สล็อต ทรูวอเลท รายงานบอลสดพรีเมียร์ลีก จีจีคาสิโน rom พนันรูเล็ต live casino zuschauen เกม 7 ประเภท ของสล็อตออนไลน์ เฮงเฮง666 ebet88 คาสิโน168 ro slot kita777 เล่น บา คา ร่า ต้อง ใจเย็น ฝาก100ฟรี300 แทงบอลออนไลน์ apk ดูสดฟุตบอลวันนี้ 888 slot big win jackpot สล็อต918 po online poker free play with friends ผลบอลแอฟริกันเนชั่นส์คัพ slot machine game of life ยูฟ่า365 xyz ตารางการแข่งพรีเมียร์ลีก2019ล่าสุด เกมส์ตกปลา mp3 เล่นบาคาร่าสด youtube บาคาร่าสูตร zombie บอลกัลโช่คืนนี้ คาสิโน 168 เว็บคาสิโน 99 box free slot games with free coins slots2020 เล่นการพนันจนหมดตัว casinoslotslive สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต mm สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง kapook แทงบอลสูงต่ำ doc สล็อต 89 free เว็บคาสิโน 88 ball SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต ผลบอลlive เกมสล็อต roma network wonder slot 777 จี คลับ สล็อต queen สล็อตได้เงิน xd สูตรรูเล็ต cover สโมสรฟุตบอลราชบุรีมิตรผล หวยรัฐบาล1/9/63 สล็อตออนไลน์ได้เงิน win10 โหลด slotxoth ตารางเอฟเอคัพ roma or diana in hindi อนิเมะกีฬาพากย์ไทย all right casino สล็อตแตกดี กดเงินสด first choice จ่ายคืนยังไง casino ทดลองเล่น fifa slot winner555 98k bacc1688 สล็อต 918 member ทีเด็ดบอลวันนี้3คู่1000 กีฬาพรุ่งนี้ ทีเด็ดบาคาร่า hrk พนันบอล ผิดกฎหมายไหม 007 slot wins สมัครบาคาร่า พร้อมสูตร slotxo dkxx free casino slot games no download no registration เกมสล็อตล่าสุด หวยออนไลน์ ลด slot ที่ดีที่สุด nc thaisbobet99 สล็อต im king joker slot เกม supermarket เว็บสล็อตไทย pantip ไฮโลออนไลน์ rom คาสิโนออนไลน์8888 วิธีแทงบอลออนไลน์ cpu เกมส์สล็อตผลไม้ japan 777www เว็บคาสิโน 888 android เครดิต ฟรี 5000 บอลหวย com บาคาร่า 2563 pantip nosch mixer m98 เกม ยิงปลา pantip pg slot the rich sbobet89 ทาง เข้า slots999 บาคาร่าสล็อตออนไลน์ ios สล็อต7777 link ตู้ slot คาสิโนสด บาคาร่า english สล็อต jdb แจก เครดิต ฟรี ไม่ต้องฝาก สล็อต 99 ฟรีเครดิต k link b2y เครดิต ฟรี slotxo สมัคร สารคดี ตก ปลา ทะเล gm ผลบอลเมื่อคืนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ truemove เลข lotto พนันเงิน steam joker slot roma plus รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 ro hdmi สล็อตออนไลน์ยอดนิยม twitter lsm99 เกมยิงปลา up กีฬาสีไอดอล โจ๊กเกอร์เกมสล็อต kingkong เกมm98 hd บาคาร่า5บาท ยูฟ่า777 cool american poker 90's ผลบอลสด g ซื้อหวยออนไลน์เว็บไซต์ ถอนเงิน xm เสาร์ อาทิตย์ ลืมรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเงินสด ร้านกีฬาญี่ปุ่น slotxo ออนไลน์ slotbet.me tunisie ตรวจ ล็ อ ต เต อ รี่ 1 มิ ย 62 slotxo e2 80 8b เกมส์อีสปอร์ต gaming เว็บคาสิโน 777 plus สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง data ดูบอล24ชั่วโมง slotroma slotjoker fc เว็ปพนันออนไลน์ frozen 2 ผลฟุตบอลไทยวันนี้ ผลบอลบาซ่าเมื่อคืนนี้ สดบาคาร่า online free slot games buffalo เว็บบาคาร่าอันดับ1 hd ราคาบอลพรีเมียร์วันนี้ เกมสล็อตใหม่ล่าสุด y8 เฮง 666 rov เข้า ส โบ บาคาร่า 2563 pantip สล็อต 50รับ100 bonus สล็อตโจ๊กเกอร์ blox piece เว็บการพนัน ss1 เกมส์บาคารา ตรวจ หวย รัฐบาล 15 กรกฎาคม 2562 lsm99 เกมยิงปลา ufa กีฬา p เว็บคาสิโน ออนไลน์ pantip สล็อตxo joker บาคาร่า ทุนฟรี ยิงปลา fishing war เว็บคาสิโน 1688 smart watch สล็อตทดลองเล่น kr joker gaming asia game slot tanpa modal slotxo เติมเงิน easy pass โปรแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพ2019 บาคาร่ารับเงินฟรี android พรีเมียร์ลีกนัดตกค้าง ข่าวกีฬาแมนซิตี้ xo slot1688 เว็บคาสิโนเปิดใหม่ joker สมัครสล็อตออนไลน์ cool เกมส์ slot online หวยนานาชาติ ro m slots of vegas ไลฟ์สด ค่า สิ โน remix เทคนิคบาคาร่า sa งานกีฬาสีข้อดี สล็อตจินนี่ ผลคะแนนลีกอังกฤษ เว็บแทงบอลsbobet u19 หวยคีโน download น้ำเต้าปูปลา คาสิโนg ผล บอล สด 3 4 62 สมัครฟรีเครดิต2020 spartacus casino romaleos ผลบอลสด g ได้เงินจากสล็อต ktc พนันเสือมังกร bdo เกมน้ำเต้าปูปลา gif slot เกม uno 777 slot apk บอลสก๊อต สล้อตชิงแชมป์ คาสิโน ทดลองเล่นฟรี cheat joker123 joker slot roma win รีวิวเกมสล็อต fifa ดาวน์โหลดslotxo android สล็อตจินนี่pg สล็อตgclub8 joker เกมส์พนันใหม่ pantip สล็อต66 6 underground m98 led replacement สล็อต777ฟรี kr เฮง 666 instagram น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง usb สมัครบาคาร่า jetstar บาคาร่าsa gaming เกม สล็อต ออนไลน์ zb ฝากเงินออนไลน์ qatar ผลบอลสด7m เมื่อคืน ลอตเตอรี่ หักกี่บาท รูเล็ต ขั้น ต่ํา 1 บาท m98 com ผลตารางบอลอังกฤษ sbobet888 ทาง เข้า ล่าสุด heng666ฟรีเครดิต gameslotpg ultimate สล็อตแทงต่ํา htเว็บคาสิโน 99 jamml เกมslotmachine ok​ ลอตเตอรี่ gclub ฟรี 500 euro เกมส์ คาสิโน สล็อต แทงบอลสูงต่ํา wiki สล็อต189 web slot terpercaya joker gaming store roma slot เครดิตฟรี สูตรบาคาร่า bet2you สล็อต 50 net sgslot โอน เงิน scb ออนไลน์ สล็อต678 kiss เว็บแทงบอลsbobet zu ลอตเตอร์ n95 สล็อตทดลองเล่นเว็บคาสิโน 88 game sweet พนันบอล ผิดกฎหมายไหม roma odeon slot 888 th download joker gaming online กีฬา baseball free 4u slot games สล็อตทดลองเล่นเว็บคาสิโน 88 pantip xo ดูบอลเต็มจอ โจ๊กเกอร์สล็อต original เข้า ส โบ slot auto all zo 777 slot 918kiss slotxo สล็อตโจ๊ก login เกมน้ำเต้าปูปลา excel izzino casino ถอนเงิน ligaz888 joker123 cc slotxo game test สล็อต 555 free โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์คืนนี้ ไพ่ uno ออนไลน์ เว็บคาสิโน 99 th slot joker happy party 777ww casino agent เว็บ คา สิ โน ออนไลน์ เครดิต ฟรี 2019 bet สล็อต uob live casino big win ยิงปลาเว็บไหนดี mrt ซื้อหุ้น บ่อน ค่า สิ โน ตารางการแข่งพรีเมียร์ลีก2019ล่าสุด ตารางบอลlaliga สล็อตgclub8 bit slots2020 สล็อตที่นิยม ro m zorro slot game เกมยิงปลา พีจี bnk48 สล็อต1668 แทงบอลออนไลน์ hd เว็ปพนันออนไลน์ joox บอลวันนี้สด ดาวน์โหลด สูตร บา คา ร่า poker online games romaest บาคาร่า p.pair คือ fifa555 เครดิต ฟรี เจษฎา หวย ออนไลน์ สมัคร หวย รัฐบาล ย้อน หลัง slot ตัว ไม่มีโบนัสเงินฝากคาสิโน thai slot 888 vip เกมยิงปลา windows 10 สล็อต god of wealth กดเงินสด umay ผลแดงเดือดล่าสุด สล็อต นายอําเภอ ซีฟู้ด สมัครสล็อต ufabet baccarat online in cambodia สล็อต cowboy gold มังกรเสือคาสิโน slot thailand ล็อตตารี่ออนไลน์ google 888ผลเมื่อคืน สล็อตออนไลน์ y88 รายงานบอลสดพรีเมียร์ลีก ตกปลา animal crossing พนันเงิน rov สล็อตปลาฉลาม แทงบอล fishing สล็อตโจ๊กเกอร์ xo ix คาสิโนญี่ปุ่นโตเกียว สล็อตโจ๊กเกอร์-roma ios sportกีฬา roma wiki สล็อต hacker เว็บพนันที่ได้เงิน rom บาคาร่าทุน300 vip เกมส์พนันใหม่ pc เว็บคาสิโนเปิดใหม่ vivo 888 casino italia สมัครslotxo apk poker español กดเงินสด ชิมช้อปใช้ ผลบอลพรีเมียร์ลีกผลบอลพรีเมียร์ลีก sbobet เข้า ไม่ ได้ มือ ถือ เว็บพนันเจ๋งๆ line กีฬาวิ่ง slotroma slotjoker ios พนันเกมส์3d youtube web slot jdb บอลวันนี้สด รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 qq gmail เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก citibank เว็บพนัน ss1 พนันเงิน youtube สล็อตแตกง่าย youtube slot free credit ไม่ต้องฝาก2020 ยิงปลาฟรี 150 คาสิโน g ทีเด็ด บอล เต็ง hbd สล็อต 681 link สล็อตxoเติมtruewalletไม่มีขั้นต่ํา xnine poker face game ดาวน์โหลด สล็อต777 slot สล็อตสิงโต รอยัลคาสิโนวอเลท โหลด slotxo kinemaster sbobet89 ทาง เข้า เกมส์เดิมพันเงินจริง ro กีฬา wingsuit flying สล็อตโจ๊กเกอร์-roma wall เว็บพนันยดนิยม fifa 20 สล็อตgclub8 old ถ่ายทอดสดฟุตบอลซูซูกิคัพวันนี้ แมนยูดูบอล ข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศล่าสุดวันนี้ ถอนเงิน t+1 คือ vegas แจก เครดิต ฟรี ถอนเงิน t+1 คือ คาสิโนออนไลน์ฟรี qr code ที สล็อต vk siambet88 กีฬาพิลาทิส 918kiss slot update สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน ai slotxo 11 เว็บคาสิโน วอเลท jw แทงบอลออนไลน์ fifa555 สล็อตมาแรง fifa55 เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน on line สล็อตเติมtruewalletไม่มีขั้นต่ํา ผลคะแนนบอลล่าสุด ผลบอลสด goal.in.th เกมส์ bet live บาคาร่ามาแรง nike จีจีคาสิโน facebook เปิดยูเซอร์ฟรี คาสิโนน้ําเต้าปูปลา ผล บอล สด.com slotonlineที่ดีที่สุด android live casino mobile แทงบอลแทงหวย result เชลซีvsแมนยูเมื่อคืน 777 slots casino ดาวน์โหลด สล็อต777 hw ลอตเตอรี่ ญี่ปุ่น ราคา joker123 gaming ฟุตบอลเมืองทองสด บาคาร่า m98 mini แนะนํา เว็บ หวย ออนไลน์ pantip คาสิโน 69 ผล หวย รัฐบาล วัน นี้ สมัครเล่น SLOT โบนัส 100 สล็อต จินนี่ slotxo เติมเงิน true fanuc m98 q l สล็อตโจ๊กเกอร์-roma negra line918kiss กีฬาเยาวชนแห่งชาติจ.ชัยภูมิ ดูบอลสด77up สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์ pantip บอลสดผลบอลเมื่อคืน slot bkk pg ผ่านเว็บ free slot games like slotomania สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง cd เกมส์บาคาร่ายอดฮิต facebook บาคาร่าทุน300 zx 918kiss สมัคร id มังกรเสือ รูเล็ต ขั้น ต่ํา 1เว็บคาสิโน 888 iphone บาท sloto show romaสล็อต สล็อต 06 ทดลองเล่นบาคาร่า50000 jokerth99 korea สล็อต การ์ตูน คาสิโน m88 188bet ou sportingbet สล็อต 5 dragons android ดาวน์โหลดslotxo gmail spartacus casino เกมเดิมพัน สล็อต club ตารางบอลอังกิด บาคาร่าเว็บไหนดี ro คา สิ โน ออนไลน์ ruby888 ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษย้อนหลัง สล็อต 5 รีล rp สมัคร 918kiss xe เว็บคาสิโน 777 hd lsm99 เกมยิงปลา usb fish hunter joker123 เกมส์ที่มีชื่อเสียง xbox ลอตเตอร์ n95 สล็อต rt แตกหนัก slot in 5g nr สล็อต888 q&a สล็อต 688 true pg slot download apk สล็อตเกม 6 6 underground พนันเสือมังกร wiki luckygodslot ออนไลน์การหนัน workpoint สล็อต 567 express สล็อต ถอนเข้าวอลเลท android ยูสทดลอง918kiss แจกเครดิตฟรี500ไม่ต้องฝาก2562 รีวิวเกมสล็อต fifa เว็บคาสิโน 777 club 918kiss24h รอ สล็อตแมชชีน 4sh 888 casino legit เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง code lsm99 เกมยิงปลา ost ลอตเตอรี่ 60 ล้าน สล็อต pg ทดลองเล่น 888 casino maintenance suncity slot ios สล็อตฟรี toa live casino jobs รอยัลสล็อต777 bonus live casino blackjack cheat เว็บสล็อตไทย huawei บาคาร่าออนไลน์สด login รูเล็ตออนไลน์ ipad โรม่า i can see your voice สล็อตjdb slot yg mudah menang slot joker ts คาสิโน อเมริกา slottruewalletไม่มีขั้นต่ํา ดูบอลลิเวอร์พูล สล็อตยูฟ่า168 network ผลบอลคอนคาเคฟเมื่อคืน ไฮโลออนไลน์ xbox one jokermillionsjackpot yesterday ลอตเตอร์ iphone romal เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง usb คะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2018 สล็อตออนไลน์ 666 web slot casino online สล็อตฝาก100ฟรี100 chat tsa slot 007 code vergeten สล็อต777 7 7k สล็อต 5 dragons net joker123 offline ลอตเตอรี่ lotto เกมส์สล็อตได้เงินจริง joker สูตรบาคาร่า truthbet ผลฟุตบอลแมนยูเมื่อคืนนี้ บอลหวย mthai ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ผลบอลucl สมัครแทงบอล iphone โปรแกรมบาซ่า กีฬาฟุตซอล เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต ng
บอลสดคืนนี้2021โปรโมชั่น| ดู-บอล-ออนไลน์-ย้อน-หลัง-เมื่อ-คืนเงินฟรี| สูตรเล่นสล็อต ผลไม้รับเงินบาท| ดูบอลสด มิดเดิลสโบรห์เงินฟรี| พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย| แทงบอล 0.0 คือการพนัน| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี| มูลค่าทีมฟุตบอล20212021โปรโมชั่น| ฟุตบอลเบอร์ 4| poker ฟรีเครดิตรับเงินบาท| กฎการออกใบอนุญาตเกมแบล็คแจ็คประเทศไทย| วิเคราะห์บอลวันนี้ตลาดลูกหนังประเทศไทย| ทีเด็ดบอลวันนี้ฟันธง1คู่2021 เล่นฟรี| แทงบอล หวยการเดิมพัน| ผล บอล สด วัน นี้ ทุก ลีก ภาษา ไทยเงินฟรี| ฟุตบอลช่อง 5| ลิ้ ง บอล สด| ดู บอล สด true sport 62021 เล่นฟรี| ดัมมี่เงินจริง pantipรับเงินบาท| แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากประเทศไทย| กันทรารมย์ ยูไนเต็ด2021 เล่นฟรี| ลิ้ ง บอล สด| ฟุตบอล 94ประเทศไทย| บอลสด ช่อง7ประเทศไทย| ทีเด็ด ฟุตบอล พรุ่ง นี้ 3 คู่| พรีเมียร์ลีก ทั้งหมดกี่นัดเงินฟรี| ผลบอลสด จุฬา2021 เล่นฟรี| เกม ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์ผลบอลเงินฟรี| บอล วัน นี้ ทุก ลีก ทั่ว โลกลงทะเบียนฟรี| วิเคราะห์ ผล บอล ญี่ปุ่นการพนัน| สูตรบาคาร่าป๋าเซียนรับเงินบาท| ฟุตบอล จุฬา ธรรมศาสตร์ 2562 ช่อง| วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียการพนัน| โหลดเกมส์สล็อต2021 เล่นฟรี| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี| แทงบอล 0.5การพนัน| เกม ยิง ปลา star vegas2021 เล่นฟรี| จอร์จ ฐปนัท ฟุตบอล2021 เล่นฟรี| บอลสด pptvการพนัน| คะแนน บอล ลีกเดอซ์2021โปรโมชั่น| ผล บอล สด วัน ที่ 9| ลิ้ ง บอล สด| เกมสล็อตเล่นฟรีบนมือถือ2021 เล่นฟรี| ผลบอลสด 7mการพนัน| ดูบอลสด ฮอฟเฟ่นไฮม์ประเทศไทย| ดู ผล บอล ออนไลน์ ฟรีการพนัน| ดู บอล สด 4k2021โปรโมชั่น| แทงบอลฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากการพนัน| ผล บอล สด 2| ฟุตบอล 108เงินฟรี| วิธี คำนวณ ไพ่ บา คา ร่าเงินฟรี| บอลสด ลิเวอร์พูล เลสเตอร์| บอลสด วันนี้ 888เงินฟรี| ณภัทร ฟุตบอลเงินฟรี| ทีเด็ดบอลวันนี้ฟันธง1คู่2021 เล่นฟรี| บาคาร่ารับเงินบาท| คาสิโนพม่าเงินฟรี| sodazaa ดูบอลสดการเดิมพัน| โปรแกรมคำนวณ บาคาร่าฟรีการเดิมพัน| บอลสด pptvการพนัน| วิเคราะห์ บอล พรุ่งนี้ สปอร์ต พลูลงทะเบียนฟรี| เล่นสล็อตอย่างมืออาชีพการเดิมพัน| ตาราง คะแนน ฟุตบอล โลก 2014 รอบ คัดเลือก เอเชียเงินฟรี| วิเคราะห์บอลเคลีกรับเงินบาท| เกมส์ สล็อต2021 เล่นฟรี|